/    /  Mayıs

Enerji yoğunluğu kavramı, ton eşdeğer petrol (TEP) cinsinden enerji tüketiminin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı olarak tanımlanmaktadır.[1] Daha basit ifade etmek

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli

Su ayak izi, bir ürünün yaşam döngüsündeki tüm faaliyetlerle ilişkili doğrudan ve dolaylı su tüketiminin etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu kavram, özellikle su

3R kuralı, Reduce, Reuse and Recycle kelimelerinin kısaltması olup Türkçeye azalt, tekrar kullan ve geri kazandır şeklinde çevrilebilecek bir çevre

Eko-endüstriyel park, ürün ya da hizmet üreticilerinin ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını yükseltmek amacıyla bir araya geldikleri ve ortak faydalarını artırmak için işbirliği yaptıkları endüstri bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

Karbon ayak izi bir bireyin, kurumun, ürünün veya faaliyetin doğrudan ve dolaylı yoldan oluşturduğu toplam sera gazının karbondioksit eşdeğeri cinsinden miktarı olarak tanımlanmaktadır (Carbon Trust, 2020).   Sera gazları