Yeşil Büyüme

Çevresel etmenlerin ve doğal kaynakların insanların refahını ve esenliğini sağlamaya devam ettikleri, aynı zamanda ekonominin de bu hususları dikkate alarak geliştiği büyüme modelidir.

En basit tanımıyla biyokütle bitkilerin ve hayvanların (mikro-organizmaların) organik madde kitlesi anlamına gelmektedir. Biyokütle, bitkilerin fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırımların hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak üzere yenilikçi finansman araçları geliştirilmektedir. Yeşil tahviller de

Yeşil iş kavramı, istihdam, çevre ve enerji konularının bir arada ele alınması gerektiğini göstermek üzere gündeme gelmiş bir kavramdır. Yeşil işler,

Günümüzde gıda güvencesi ve gıda güvenliği kavramları sıklıkla karıştırılmakta ve birbiri yerine kullanılmaktadır. Gıda güvencesi tüm insanların, her zaman aktif