/  Yeşil Büyüme   /  Yeşil İşler

Yeşil İşler

Yeşil iş kavramı, istihdam, çevre ve enerji konularının bir arada ele alınması gerektiğini göstermek üzere gündeme gelmiş bir kavramdır.

Yeşil işler, ister üretim ve inşaat gibi geleneksel sektörlerde olsun, ister yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi yeni ortaya çıkan yeşil sektörlerde olsun, çevrenin korunmasına veya eski haline getirilmesine katkıda bulunan, insana yakışır işler olarak tanımlanmaktadır.

İlk kez Michael Jacobs, sosyal ve ekonomik değişimle birlikte sanayilerin yeşil hale gelmesi ve yaşam biçimlerinin çevreye daha duyarlı ve verimli olmasıyla birlikte yeşil işlerin kendiliğinden oluşacağını öne sürmüştür.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre yeşil işler:

 • Enerji ve hammadde verimliliğini artırmaya
 • Sera gazı emisyonunu azaltmaya
 • Atık ve kirliliği en aza indirmeye
 • Ekosistemleri korumayan ve iyileştirmeye
 • İklim değişikliğinin etkilerine uyumu desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Bununla beraber UNEP(Birleşmiş Milletler Çevre Programı), daha geniş bir tanımda bulunarak çevresel sektörlere ürün arz eden tüm tedarik zincirini de yeşil iş tanımına dâhil etmektedir. Ayrıca, UNEP’e göre yeşil işlerin; ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korumaya yardım etmesi, verimli stratejiler yoluyla enerji, malzeme ve su tüketimini azaltması, ekonomik faaliyetlerin düşük karbon kullanımıyla gerçekleştirilmesi, her türden atık ve kirlilik üretiminin en aza indirilmesi ve önlenmesi olmak üzere dört temel özelliği bulunmalıdır.

Şekil 1: Yeşil İşlerin Temel Özellikleri

Kaynakça:

 • Jacobs M. (1994) “Green Jobs?: The Employement Implications of Environmental Policy.” World Wide Fund of Nature, Brussels,
 • Özsoy C.E. (2016) Yeşil İşler ve İstihdam Olanakları Üzerine Bir Tartışma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1) . 51-5
 • Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)(2021)
 • UNEP. (2010). “Green Economy: Driving a Green Economy Through Public Finance and Fiscal Policy Reform”, Working Paper v.1.0.,
 • UNEP/ILO/IOE/ITUC.(2008). Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable Low-Carbon World,
 • Yılmaz S.A. (2014) Yeşil İşler ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Alanındaki Potansiyeli, T.C. Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi

M.Sencer Özen
Uzman
Yatırım Destek Ofisi

sencer.ozen@izka.org.tr